หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนันต์ สุรารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
นายอนันต์ สุรารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ

''มุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง''
Vision of Pamakab Subdistrict
Administrative Organization

Internation Anti-Corruption Day
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ยึดมั่นในความดี
สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใส
พัฒนาป่ามะคาบกว้างไกลอย่างยั่งยืน

พิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์
BAN DONG HO CHI MINH MUSEUM
ต้อนรับเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประจำประเทศไทยเยือนจังหวัดพิจิตร ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์


หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Village


ศูนย์รวมจิตใจของชาวป่ามะคาบ
Center of religious mind
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
Pamakhap Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ป่ามะคาบ อ.เมืองฯ จ.พิจิตร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที 056-671-371 ขอบคุณค่ะ/ครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
 
 
 
     
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 132  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 329  
     
     
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 76  
แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 123  
     
     
 
พจ0023.3/ว2439 ลว 9 มิ.ย.66 แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ (พจ0023.3/ว2439 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ0023.3/ว2437 ลว 9 มิ.ย.66 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.3/ว2437 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ0023.3/ว2440 ลว 9 มิ.ย.66 เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พจ0023.3/ว2440 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ0023.3/ว2441 ลว.9มิ.ย.66 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น (พจ0023.3/ว2441 ลว.9มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/6739 ลว 9 มิ.ย.66 รายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3ออนไลน์ (พจ 0023.3/6739 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2429 ลว 9 มิ.ย.66 การจัดทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2566 (พจ 0023.3/ว2429 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2423 ลว 9 มิ.ย.66 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (พจ 0023.3/ว2423 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2420 ลว 9 มิ.ย.66 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ (พจ 0023.3/ว2420 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2421 ลว 9 มิ.ย.66 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี (พจ 0023.3/ว2421 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2422 ลว 9 มิ.ย.66 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) (พจ 0023.3/ว2422 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2417 ลว 9 มิ.ย.66 การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (พจ 0023.3/ว2417 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2363 ลว 6 มิ.ย.66 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองในหัวข้อ ความรับผิดชอบ (พจ 0023.3/ว2363 ลว 6 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
(พจ0023.5/ว2411 ลว 8 มิถุนายน 25 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.ตามมาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
พจ0023.1/ว 6145 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรปฏิบัติราชการแทน  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.4/ว 2391 ลว 7 มิ.ย.66 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2386 ลว 7 มิ.ย.66 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (พจ 0023.3/ว2386 ลว 7 มิ.ย.66)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2387 ลว 7 มิ.ย.66 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (พจ 0023.3/ว2387 ลว 7 มิ.ย.66)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2381 ลว 7 มิ.ย.66 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (พจ 0023.3/ว2381 ลว 7 มิ.ย.66)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว 2379 ลว 7 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
พจ0023.3/ว2362ลว.6มิ.ย.66 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (พจ0023.3/ว2362ลว.6มิ.ย.66)  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
     
     
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลความต้องการด้านโทรคมนาคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2355 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5147  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2398 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 4/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว103 ระเบียบวาระฯ เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ หรือการปรับปรุงระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว70  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 กศ. มท 0816.5/ว2396  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สน.คท. มท 0808.3/ว5136  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว2381 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว2346 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2368 แบบฟอร์มแผน 3 ปี (สถจ.) เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2371 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กสธ. มท 0819.2/ว2360 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สล. มท 0801.1/ว39  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2362 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว2335 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22 กศ. มท 0816.3/ว2369 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน กศ. มท 0816.3/ว2361 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 สล. -  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินคืนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม เทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ฯ กพส. มท 0810.8/ว2354 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. บัญชีเรียกรายงานตัว ในเขต บัญชีเรียกรายงานตัว ข้ามเขต บัญชีตำแหน่งในเขต บัญชีตำแหน่งข้ามเขต  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16 - 20 กพส. มท 0810.3/ว2350 เอกสาร word  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 กศ. มท 0816.5/ว2314  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2312 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2343 บัญชีแนบท้าย  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2349  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
     
     
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมต [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด จำนวน ๒๔ รายการ รายละเอ [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมึกปริ๊นเตอร์ Broth [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ามะคาบ เป็น [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๔ แห่ง เป็นนมสดพร้อม [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แ [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ ) สำหรับเด็ [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ามะคาบ เป็น [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำฝายตายุง จำนวน ๒ บาน หม [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างทำบานประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๒ บาน บริเวณคลองต [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างทำบานประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๒ บาน บริเวณคลองตา [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างทำบานประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๑ บาน บริเวณคลองมะ [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างทำบานประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๑ บาน บริเวณคลองต [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างทำบานประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๑ บาน บริเวณคลองคึ [ 29 พ.ค. 2566 ]

     
 
 
 
 
 


 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (30 พ.ค. 2566)    อ่าน 1323  ตอบ 6  
เว็บไซต์ อบต.ป่ามะคาบ อ.เมืองฯ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ต.ค. 2562)    อ่าน 2535  ตอบ 5  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
อบต.หัวดง บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.วังโมกข์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหญ้าไทร [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงกลาง [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สายคำโห้ โครงการ ร่วมมือ ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ยาสูบ สุรา และยาเสพติด [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เนินมะกอก พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหญิงตั้งครรภ์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ การคัดแยกขยะมูลฝอย [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.กำแพงดิน ประชาสัมพันธ์ PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วร้าย ภัยสุขภาพ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.กำแพงดิน ประชาสัมพันธ์ ต้านภัยมะเร็งเต้านม [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่ติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 1, 4 และหมู่ที่ 9 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงบัว ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ด้ว [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคูณ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อม
ไฟฟ้ารายทางสาธารณะ
คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
คำร้อง
ขอตัดกิ่งไม้
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่ามะคาบ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ในตำบลป่ามะคาบ

 
วัดป่ามะคาบ
 
 
 
 
สายตรงนายก/รับเรื่องร้องเรียน
โทร 084-820-5964
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ป่ามะคาบ

facebook
อบต.ป่ามะคาบ
อบต.ป่ามะคาบ