หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเฉลิม แพพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
นายเฉลิม แพพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ

''มุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง''
Vision of Pamakab Subdistrict
Administrative Organization

Internation Anti-Corruption Day
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ยึดมั่นในความดี
สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใส
พัฒนาป่ามะคาบกว้างไกลอย่างยั่งยืน

พิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์
BAN DONG HO CHI MINH MUSEUM
ต้อนรับเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประจำประเทศไทยเยือนจังหวัดพิจิตร ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์


หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Village


ศูนย์รวมจิตใจของชาวป่ามะคาบ
Center of religious mind
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
Pamakhap Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ป่ามะคาบ อ.เมืองฯ จ.พิจิตร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที 056-671-371 ขอบคุณค่ะ/ครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
 
 
 
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ รับโอน(ย้าย) [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
พด้นตีอืใ [ 31 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 528 
     
     
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 261  
     
     
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
แผนดำเนินงานประจำปี 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 167  
     
     
 
(พจ0023.5/ว2520 ลว 22 มิ.ย.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวด 5 2564(พจ0023.5/ว2520 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 375 ลว 22 มิ.ย.64 เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 375 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2513 ลว 22 มิ.ย.64 แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (พจ 0023.3/ว 2513 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2512 ลว 22 มิ.ย.64 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2512 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 370 ลว 21 มิ.ย.64) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 (พจ0023.5/ว 370 ลว 21 มิ.ย.64)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/6940 ลว21 มิ.ย.64) การขอเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(พจ0023.5/6940 ลว21 มิ.ย.64)(อบต.โพธิ์ไทรงาม)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว 2492 ลงวันที่ 21 มิถ ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (นายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 2487 ลว 21 มิ.ย 64 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว2451 ลว 18 มิ.ย. 2564 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ0023.2/ว2451 ลว 18 มิ.ย. 64) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว2450 ลว 18 มิ.ย. 2564 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/ว2450 ลว 18 มิ.ย. 2564) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 324 ลว 21 พ.ค.64) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนเมษายน 64 จำนวน 17 ผลงาน(พจ0023.5/ว 324 ลว 21 พ.ค.64) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2879 ลว 18 มิ.ย.64 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2879 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2472 ลว 18 มิ.ย.64 คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (พจ 0023.3/ว 2472 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 2465 ลว 18 มิ.ย. 64 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2464 ลว 18 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2464 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2442 ลว 17 มิ.ย.64 แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (พจ 0023.3/ว 2442 ลว 17 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2443 ลว 17 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2443 ลว 17 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2463 ลว 18 มิ.ย.64 ขอความอนุเคาระห์ประชาสัใพันธ์กิจกรรม โรงเรียนบริหารจัดการลดนักเรียนอ้วน ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 (พจ 0023.3/ว 2463 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2444 ลว 17 มิ.ย.64 โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 (พจ 0023.3/ว 2444 ลว 17 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2458 ลว 18 มิ.ย.64 การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลนื LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ (พจ 0023.3/ว 2458 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
     
     
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
     
     
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เครื่องพิมพ์แ [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๔ แห่ง เป็นนมสดพร้อม [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ามะคาบ เป็ [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟรายทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑,๒,๓ [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่อ [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๔ แห่ง เป็นนมยูเอชที [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ามะคาบ เป็ [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๑๖ รายกา [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ามะคาบ โดย [ 28 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมึกปริ๊นเตอร์ Brothe [ 24 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธ [ 24 พ.ค. 2564 ]จ้างเสริมคันคลองแขมแตก หมู่ที่ ๑๔ บ้านแหลมยาง รายล [ 14 พ.ค. 2564 ]

     
 
 
 
 
 


 
[สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ] (2 พ.ค. 2564)    อ่าน 124  ตอบ 1  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (9 มี.ค. 2564)    อ่าน 848  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.ป่ามะคาบ อ.เมืองฯ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ต.ค. 2562)    อ่าน 2254  ตอบ 5  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ/คัดเลือก เพื่อเป็นพนั [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หอไกร ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 1 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองคะเชนทร์ อบต.คลองคะเชนทร์ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและตัวแทนชุมชนทำการตรวจสอบการก่อส [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่ามะคาบ มาตรการป้องกัน Covid-19 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่างทำการสำรวจถนนสายประสิทธิ์วิเศษ หมู่ 10 เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณร [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง คำสั่งจังหวัดพิจิตร(ฉ) ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดขอ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิจิตร [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
อบต.แหลมรัง ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังกรด เทศบาลตำบลวังกรด จัดเวทีประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด ประจำปีงบปร [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.ตะพานหิน กองวิชาการและแผนงาน ออกดำเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสาย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ทับคล้อ การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามโครงการเทศบาลน่าอยู่่ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่างออกสำรวจถนน ตามคำร้อง ถนนดินชำรุด หมู่ที่6 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่หลวง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่ามะคาบ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ในตำบลป่ามะคาบ

 

วัดป่ามะคาบ
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-671-371
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10