องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะคาบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนันต์ สุรารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
นายอนันต์ สุรารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ

''มุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง''
Vision of Pamakab Subdistrict
Administrative Organization

Internation Anti-Corruption Day
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ยึดมั่นในความดี
สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใส
พัฒนาป่ามะคาบกว้างไกลอย่างยั่งยืน

พิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์
BAN DONG HO CHI MINH MUSEUM
ต้อนรับเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประจำประเทศไทยเยือนจังหวัดพิจิตร ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์


หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Village


ศูนย์รวมจิตใจของชาวป่ามะคาบ
Center of religious mind
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
Pamakhap Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ป่ามะคาบ อ.เมืองฯ จ.พิจิตร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที 056-671-371 ขอบคุณค่ะ/ครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
 
 
 
     
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 171  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 360  
     
     
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 105  
แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 161  
     
     
 
พจ 0023.3/ว4172 ลว 4 ต.ค.66 การจัดทำคลิปวีดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว4172 ลว 4 ต.ค.66)  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว 4170 ลว 4 ต.ค.66 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว4169 ลว 4 ต.ค.66 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พจ 0023.3/ว4169 ลว 4 ต.ค.66)  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/12421 ลว 4 ต.ค. 66 ขออนุมัติเปลี่นนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำหรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ (พจ 0023.3/12421 ลว 4 ต.ค. 66)  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 4164 ลว 4 ต.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
พจ0023.6/ว4163 ลว 4 ต.ค.66 รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว4162 ลว 4 ต.ค.66 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนัยข้อ6ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเรียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน (พจ 0023.3/ว4162 ลว 4 ต.ค.66)  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
พจ0023.6/ว4161 ลว 4 ต.ค 66 ขอจัดส่งคู่มือเสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
พจ0023.5/ว4158 ลว 4 ต.ค.66 แจ้งผลอนุมัติเงินกันเงินไว้เบิกเหลื่ยมปี เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 4 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.4/427 ลว 3 ต.ค. 66 ให้ อปท รายงานข้อมูลข่าวสาร  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พจ0023.5/12338 ลว 3 ต.ค.66 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.วังทรายพูน  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.5/ว 4148 ลว. 3 ต.ค.66 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. กันยายน 2566 (พจ 0023.5/ว 4148 ลว. 3 ต.ค.66) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว4146 ลว 3 ต.ค.66 ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 (พจ 0023.3/ว4146 ลว 3 ต.ค.66)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/12333 ลว 3 ต.ค .66 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย (พจ 0023.3/12333 ลว 3 ต.ค .66)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว4145 ลว 3 ต.ค. 66 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2566 (1 ตุลาคม 2566) (พจ 0023.3/ว4145 ลว 3 ต.ค. 66)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว4144 ลว 3 ต.ค.66 ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง (พจ 0023.3/ว4144 ลว 3 ต.ค.66)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พจ0023.5/ว4147 ลว 3 ต.ค.66 การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของ อปท.ตามแผนปฎิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/12330 ลว 3 ต.ค. 66 การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/12330 ลว 3 ต.ค. 66)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว4142 ลว 3 ต.ค. 66 การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (พจ 0023.3/ว4142 ลว 3 ต.ค. 66)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว4141 ลว 3 ต.ค. 66 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (พจ 0023.3/ว4141 ลว 3 ต.ค. 66)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
     
     
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
     
     
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็ก [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนดินบริเวณประตูน้ำเลียบคลองเสากระโดง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกา [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โ [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำศูนย์กู้ชีพ จำนวน ๑๒ รายการ [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายประสัมพันธ์ทำเนียบบุคลากร และทำเนียบผู้บ [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบไฮดรอลิก ขนา [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศ [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนไร้สายดิจิตอลแบบ [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด เครื่องปรับอากาศแบบ [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างลงหินคลุกรอบหนองจิกปม หมู่ที่ ๗ บ้านคลองอุดม โ [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สำเน [ 14 ก.ย. 2566 ]

     
 
 
 
 
 


 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (30 พ.ค. 2566)    อ่าน 1403  ตอบ 6  
เว็บไซต์ อบต.ป่ามะคาบ อ.เมืองฯ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ต.ค. 2562)    อ่าน 2587  ตอบ 5  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
ทม.พิจิตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน ค [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองปลาไหล [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ฆะมัง ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.ฆะมัง ประจำปีงบป [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ฆะมัง ประกาศ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนต [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สำนักขุนเณร แจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับกลโกงหลอกให้ลงทุน [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ฆะมัง ประกาศ ถอดถอนรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และระงับการจ่ายเงินเบี [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่หลวง จดหมายข่าว กองสวัสดิการสังคม อบต.ไผ่หลวง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าฬ่อ ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่า [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่ขวาง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บางไผ่ ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บางไผ่ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมรัง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลแหลมรัง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านบุ่ง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านไดชุมแสง กรณีปัญหาเหตุรำคาญ (เสียง) [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.กำแพงดิน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.กำแพงดิน ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 6 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อม
ไฟฟ้ารายทางสาธารณะ
คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
คำร้อง
ขอตัดกิ่งไม้
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่ามะคาบ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร 082-399-1494
  จ่าเอกวิทยา สิงห์ลอ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ในตำบลป่ามะคาบ

 
วัดป่ามะคาบ
 
 
 
 
สายตรงนายก/รับเรื่องร้องเรียน
โทร 084-820-5964
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ป่ามะคาบ

facebook
อบต.ป่ามะคาบ
อบต.ป่ามะคาบ