องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร